အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, July 13, 2010

This ဒီဟာကေတာ့ This ဒီဟာပါပဲ

သူသူငါငါ ေျပာၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံးလုိက္ရင္ This..ဒီဟာဆုိတာကုိပဲ ရပါတယ္..ေလာကီေရးအရ ေျပာေျပာ၊ ေလာကုတၱရာေရးအရ ေျပာေျပာ၊ ဘယ္သူကပဲ ေျပာေျပာ...ဒီဟာကုိပဲ ေျပာၾကတာပဲ...။
ဒီေနရာမွာ ဒီဟာဆုိတာ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ ျမင္ရ၊ၾကားရ၊သိရတဲ့ အာရုံမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္...။ဒီအာရုံမ်ားကုိ ေျပာၾကတဲ့ ေနရာမွာ ခ်ဥ္းကပ္မွဳ...သုိ႔မဟုတ္...ေဇာင္းေပးမွဳကုိ လုိက္ျပီး ၀ါဒအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္...။ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အနဳေလာမနည္းနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ့ ဒုကၡပြားစီးေရးကုိ ျမင္ရပါတယ္...။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ပဋိေလာမနည္းနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ့ ဒုကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးကုိ ျမင္ရပါတယ္...။ဒုကၡပြားစီးေရးအတြက္ ေဇာင္းေပးျခင္းကုိ မိစၦာပဋိပဒါလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္...။ ဒုကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ ေဇာင္းေပးျခင္းကုိ သမၼာပဋိပဒါလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္.....
This 'ဒီဟာကိုပဲ ေဇာင္းေပးတဲ့အခါမွာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒနဲ႔ ေဇာင္းေပးရင္ This..ဒီဟာက တစ္မ်ဳိးျဖစ္သြားတယ္..။အရင္းရွင္၀ါဒႏွင့္ ေဇာင္းေပးရင္ This ...ဒီဟာက တစ္မ်ဳိးျဖစ္သြားတယ္...။This ...ဒီဟာကေတာ့ This ..ဒီဟာပါပဲ...။
(ဦးေရႊေအာင္၏ ဘ၀အက်ဥ္းသားမွ)

No comments:

Post a Comment