အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Thursday, July 15, 2010

ေမတၱာ

အမွန္အားျဖင့္ ေမတၱာသက္၀င္လာေသာအခါ မိမိ ေမတၱာသက္၀င္သူအေပၚ မိမိ အနစ္နာခံရျခင္းသည္ပင္လွ်င္ မိမိ အတြက္ အတုိင္းအဆ မသိေသာ စိတ္ၾကည္နဴးစရာ အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းသြားေလ၏..။
ခ်စ္ေလသူအတြက္ အနစ္နာခံနဳိင္ေလ အနစ္နာခံရျခင္းအတြက္လည္း စိတ္ၾကည္နဴးရေလျဖစ္၏...
(ဦးေအာင္ေရႊ)

No comments:

Post a Comment