အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, July 14, 2010

သစ္ပင္ႏွင့္ဘ၀

သစ္ပင္တစ္ပင္ကုိ ၾကည့္ေသာအခါ အျမစ္ပိုင္း၊ ပင္စည္ပုိင္း၊ အကုိင္းအခက္ပုိင္းဟူ၍..သုံးပုိင္း ပါ၀င္သကဲ့သုိ... လူ႔ဘ၀ တြင္လည္း ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္း၊ အသိပညာပုိင္းႏွင့္ အတတ္ပညာပုိင္း၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ဥစၥာ ပုိင္း...ဟူ၍ အပုိင္း သုံးမ်ဳိးပါ၀င္၏....။
သစ္ပင္တြင္ အျမစ္ပုိင္း ပ်က္စီးသြားပါက က်န္ေသာ ပင္စည္ပုိင္းႏွင့္ အကုိင္းအခက္ပုိ္င္းတုိ႔သည္ ဘာမွ အသုံးမက်ေတာ့ဘဲ ထင္းေျခာက္ပမာသာျဖစ္၏...။
ထုိးနည္းတူပင္ လူ႔ဘ၀တြင္လည္း ကုိယ္က်င့္တရားပုိင္း ပ်က္စီးသြားပါက က်န္ေသာ အသိပညာပုိင္းႏွင့္ အတတ္ပညာပုိင္း၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ဥစၥာပုိင္းတုိ႔သည္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေလာက၏...အဆိပ္မ်ားသာျဖစ္၏...။
(ဦးေရႊေအာင္)

No comments:

Post a Comment