အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, July 13, 2010

စာဖတ္နည္း

စာေပဟူသည္ ေခတ္တစ္ေခတ္၏ ေၾကးမုံျဖစ္၏...ဒီလုိဆုိၾကတယ္..အဲဒီေတာ့ စာေပထဲမွာ ေခတ္၏သေဘာ ပါ၀င္တယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရတယ္..ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္နည္းကုိ ေဖၚျပၾကျခင္းျဖစ္တယ္..စာဖတ္နည္းကုိ SIMACလုိ႔ အတုိေကာက္ဆုိၾကတယ္..အဲဒီထဲက Sဆုိတာကေတာ့Situation..ေခတ္၏အေျခအေနလုိ႔ အၾကမ္းဖ်င္း အနက္ ရတယ္.. Iဆုိတာကေတာ့ ..Intention...စာေရးသူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ စာေရးသူ၏ ေစတနာ..ျဖစ္တယ္..။ Mဆုိတာကေတာ့ Matter...အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္တယ္..A..ဆုိတာကေတာ့ Approach..ခ်ည္းကပ္ နည္း ျဖစ္ တယ္..၊ ယခုေခတ္ကေတာ့ ေဇာင္းေပးျခင္းလုိ႔ ဆုိတယ္..။ C...ကေတာ့..Consistency..အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ သုိ႔မဟုတ္..ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ ဆီေလွ်ာ္္ျခင္း ..သုိ႔မဟုတ္ ညီညြတ္ျခင္းျဖစ္တယ္...
အဲဒီေတာ့ စာတစ္ပုဒ္ကုိ ဖတ္ရင္ျဖစ္ေစ၊ ေရးရင္ျဖစ္ေစ ဒီအဂၤါငါးခ်က္ကုိ ေတြ႕ေအာင္ ရွာရတယ္..၊ ဒီအဂၤါငါးခ်က္ကလည္း ေပၚထင္ၾကီးေတာ့ ရွိမေနရဘူး...။ေပၚထင္ၾကီး ရွိေနျပန္ရင္လည္း ေဒါသသင့္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ရွိေတာ့ ရွိရမယ္..သြယ္သြယ္၀ုိက္၀ုိက္ ရွိရမယ္...ဒါမွဂုဏ္ေရာက္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီငါးခ်က္ထဲမွာ အေရးၾကီးဆုံးကေတာ့ ခ်ည္းကပ္နည္းဘဲျဖစ္တယ္.....


(ဦးေရြေအာင္၏ စာဖတ္နည္း ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္နဳတ္ေဖၚျပပါသည္)

No comments:

Post a Comment