အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Thursday, September 24, 2009

ကိုယ္ႏွင့္မကြာ သြားေလရာသယ္ယူဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္တိပိဋကျပည္တြင္းနည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုမွ သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဓမၼကို ေလ့လာသင္ယူဆည္းပူးေနသူမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အိတ္ေဆာင္တိပိဋကနည္းပညာ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးကို ထုတ္လုပ္လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆုိပါအိတ္ေဆာင္တိပိဋက၌ ၀ိနယ၊ သုတၱႏၲ၊ အဘိဓမၼဟူေသာ ပိဋကအားျဖင့္ (၃) ပုံ၊ ဒီဃ၊ မဇၥ်ိမ၊ သံယုတၱ၊ အဂၤုတၱရ၊ ခုဒၵကဟူေသာ နိကာယ္အားျဖင့္ (၅) ရပ္၊ ဓမၼကၡႏၶာအားျဖင့္ (၈၄,၀၀၀) မ်ားျပားလွေသာ ပိဋကပါဠိေတာ္ႏွင့္ ယင္း၏ ၃ ဆမွ်ရွိေသာအဖြင့္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ၊ အႏု၊ မဓု၊ ေယာဇနစသည့္ က်မ္းဂန္အရပ္ရပ္ရွိပုဒ္ပါဠိမ်ားကို ျမန္မာအကၡရာရွိ မင္အကၡရာမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူရွာေဖြႏုိင္ပါေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပါဠိေ၀ါဟာရပုဒ္မ်ား အားလုံးပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားေရးသားျပဳစုထားသည့္ တိပိဋကပါဠိ- ျမန္မာအဘိဓါန္ႀကီး ဦးဟုတ္စိန္၏ ပါဠိ- ျမန္မာအဘိဓါန္စသည့္ အဘိဓါန္မ်ားပါ၀င္သည့္စက္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
သိရွိလုိသည့္စာလုံးမ်ားကို အဘိဓါန္တြင္ရွာေဖြရာတြင္ ရွာေဖြလုိေသာစကားလုံးအား ျမန္မာ roman စာလုံးျဖင့္ အဘိဓါန္မ်ားတြင္ရွာေဖြႏုိင္ၿပီး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား တိပိဋကပါဠိျမန္မာအဘိဓါန္၊ ဦးဟုတ္စိန္အဘိဓါန္ႏွင့္ ဓါတ္ english တို႔ကိုေဖာ္ျပေပးၿပီး တိပိအဘိဓါန္အတြင္းရွိ စာအုပ္ႏွင့္စာမ်က္ႏွာကိုေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရွာေဖြသည့္စာလုံးအျဖစ္စတင္သည့္ သုတ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီးေတြ႕ရွိသည့္ ဂါထာသုတၱံတုိ႔၏တည္ေနရာ စာအုပ္အား စာမ်က္ႏွာအားတိက် စြာၫႊန္းျပၿပီး ဆ႒မ စာမ်က္ႏွာအတုိင္းေတြ႕ရွိသည့္ မူလ၊ အ႒ကဃာ၊ ဋီကာတုိ႔တြင္ဖတ္႐ႈႏုိင္ၿပီး ဖတ္႐ႈေနစဥ္ေတြ႕ျမင္ရေသာ ေ၀ါဟာရစာလုံးအားေရြးခ်ယ္၍ အဘိဓါန္တြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ စာလုံးတြဲမ်ား ကို အလုိအေလ်ာက္ခြဲျခားျပသျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျပသျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။
က်မ္းစာမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈျခင္း၌ ဆ႒သံဃာယနာတင္ ပုံႏွိပ္ မူပါဠိစာအုပ္ ၁၅၉ အုပ္အား မူရင္း စာမ်က္ႏွာအလုိက္ျမန္မာပါဠိ roman pal တို႔ျဖင့္လုိအပ္ရာစာမ်က္ ႏွာကို ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္းသိ သိရသည္။ တည္ပုဒ္ (စာလုံး) မ်ားအားရွာေဖြရာတြင္ ရွာေဖြလိုသည့္စာလုံးအား ပါဠိေတာ္အတြင္း မတူညီစြာတည္ရွိေနေသာ စာလုံး ၁ သန္းခန္႔မွ ေရြးခ်ယ္ၿပီးစာအုပ္ ၁၅၉ အုပ္အတြင္း မည္သည့္က်မ္းတြင္ မည္သည့္စာမ်က္ႏွာပါရွိသည္ကို ရွာေဖြၫႊန္းျပေပးၿပီး အဆုိပါစာ မ်က္ႏွာတြင္ မည္သုိ႔ပါရွိသည္ကို သိရွိရန္ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ေနရာထက္ ပိုမုိေတြ႕ရွိပါကလည္း ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။ စာလုံးမေတြ႕ရွိပါက ရွိသည့္စာလုံးမ်ားမွ အနီးစပ္ဆုံးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဖတ္႐ႈေနစဥ္ျမန္မာ roman စာလုံးကိုေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ျဖစ္သလုိ၊ ဖတ္ေနသည့္စာမ်က္ႏွာရွိ စာလုံးအားလုံးကို အ ဘိဓါန္တြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
အိတ္ေဆာင္တိပိဋကစက္တြင္ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ MP3 ႏွင့္အသံဖုိင္မ်ားကို ဖြင့္ႏုိင္ျခင္းအသံသြင္းႏုိင္ျခင္း၊ MP4 AVI ႏွင့္ အျခား႐ုပ္ရွင္ဖုိင္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္း၊ Microsoft office 2003, 2007 ၏ word, excel, powerpoint မ်ားကိုဖတ္႐ႈျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ PDF ဖုိင္မ်ားကို ဖတ္႐ႈႏုိင္ျခင္း၊ လိပ္စာမ်ားမွတ္သားျခင္း၊ ရွာေဖြႏုိင္ျခင္း၊ ျပကၡဒိန္တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား မွတ္တမ္းတင္သတိေပးေစျခင္း၊ wifi ရွိေသာေနရာတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
Windows Mobile 6.1 OS ကုိအသုံးျပဳထားသျဖင့္ ဂဏန္းတြက္စက္၊ ဂိမ္းစသည္တုိ႔ႏွင့္လုိအပ္သည္မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းသုံးစြဲႏုိင္ျခင္းႏွင့္ USB 2.0 ကုိအသုံးျပဳ၍ PC (Windows/ Mac) တုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သုံးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ Bonous အေနျဖင့္ မဟာဂႏၲာ႐ုံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္အသံဖုိင္ ၁၉ နာရီႏွင့္ pdf စာအုပ္ဖတ္႐ႈရန္ထည့္သြင္းေပးထားသလုိ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္၊ အဂၤလိပ္ျမန္မာ online dictionary ျဖစ္ေသာ Omagai Dictionary ကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။
“အိတ္ေဆာင္တိပိဋကစက္ကို Mandalay ICT Expo 2009 မွာ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါ တယ္။ စက္ရဲ႕သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းက ႏွစ္သိန္းတစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး ျပပြဲမွာ တစ္သိန္းကိုးေသာင္းကုိးေထာင္က်ပ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာပါ။ ရန္ကုန္အတြက္ကေတာ့ မစီစဥ္ရေသးပါဘူး။ Inforithm ကျဖန္႔မယ့္ပုံရွိပါတယ္။ ဒီ pocket PC က windows mobile 6.1 ကိုသုံးထားပါတယ္။ စက္မွာအသုံးျပဳထားတဲ့ CPU က RAM 9400 MHz ျဖစ္ၿပီး memory က 128 MB နဲ႔ Storage SD က 4GB ျဖစ္ပါတယ္။ WiFi ပါၿပီး screen က ၂.၈ လက္မရွိပါတယ္။ USB 2.0 mini, mic, built in speaker ေတြပါ၀င္ၿပီး အေလးခ်ိန္ကေတာ့ 96g ျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္အစားမွာ ၉၇/၆၂/၁၇ mm ျဖစ္ၿပီး ၉၀၀ က AH Battery ကိုအသုံးျပဳထားပါတယ္” ဟု Alpha ကြန္ပ်ဴတာ (မႏၲေလး) မွတာ၀န္ရွိသူ ဦးရဲျမတ္သူမွအင္တာနက္ဂ်ာနယ္သို႔ေျပာသည္။
၀ယ္ယူအသုံးျပဳလုိသူမ်ား စက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အမွတ္-၂၀၆၊ ၈၅ လမ္း၊ ၃၉ လမ္းေထာင့္၊ မႏၲေလး၊ ဖုန္း-၀၂-၆၃၂၅၂ ႏွင့္ ၇၃၃၉၅၊ ၀၉-၂၀၀၅၃၄၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Wednesday, September 23, 2009

FIVE WAYS OF SPEED UP YOUR PC

ဒီနည္းေလးကေတာ့မိမိကြန္ပ်ဴတာကိုsoftwareမသံုးဘဲနဲ႕ျမန္ဆန္ေအာင္

လုပ္တဲ့နည္းေလးပါခင္ဗ်ာ.ကဲဒါဆိုေတာ့ဟုတ္ပါျပီ..ဘယ္လိုျမန္ဆန္ေအာင္
ုလုပ္ၾကမလဲ.စမ္းၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ...
(၁)ပထမဦးစြာ Start-->Run ကိုသြားပါ Run Box ထဲတြင္
prefetch ဆိုျပီးရိုက္ထည့္လို္က္ပါခင္ဗ်ာ..ျပီးရင္ Enter
ေခါက္လိုက္ပါ..ဒီလိုဆိုရင္ ေဖာ္ျပပါေခါင္းစဥ္နဲ႕ေအာက္တြင္
ေပၚလာတာအားလံုးကုိ Ctrl+Aကိုတြဲႏွိပ္ျပီးSelect All
လုပ္လုိက္ပါ..ျပီးရင္Shift+Delete ကိုတြဲႏွိပ္ျပီး.ဖ်က္ထုတ္လိုက္ပါ..
(၂)ဒုတိယနည္းကေတာ့Start-->Run ကိုထပ္သြားပါ..Run Box
မွာ sysdm.cplကိုရိုက္ထည့္ျပီးEnter ေခါက္လိုက္ပါခင္ဗ်ာ.
ထိုေနာက္ System Properties ေပၚလာပါမယ္..
Advanced tabကိုကလစ္ေပးလို္က္ပါPerformance-->Settings
ကိုကလစ္လိုက္ပါ.ျပီးရင္Adjust for best performance ကို
အမွတ္ေပးျပီးApply လုပ္လုိက္ပါ.ထို႕ေနာက္Taskbarျဖဴသြားတာကို
ေတြ႕ရမွာပါ..Taskbar ကိုမူလအတိုင္းျပန္ျဖစ္ေစခ်င္ရင္.Useနာမည္
ႏွင့္စေသာစာတန္းေလးခုကို..အမွတ္ေပးျပီးApplyထပ္လုပ္လိုက္ပါ..
ဒါဆိုရင္ေတာ့မူလအတိုင္းျပန္ေရာက္သြားပါျပီ..

(၃)ဒီတစ္နည္းကေတာ့Start-->Runကိုသြားပါ.Run Boxတြင္Regedit
ဆိုျပီးရိုက္ထည့္ပါ.ျပီးရင္Enterေခါက္လိုက္ပါ.HKEY-CURRENT-USER
ကိုသြားပါ.ျပီးရင္Expandလုပ္ပါDouble clickႏွိပ္လိုက္လည္းရပါတယ္
DesktopကိုExpandထပ္လုပ္ထိုေနာက္ManuShowDelayဆိုေသာစာတန္း
ကိုရွာပါ.Right Click ႏွိပ္ျပီးModifyလုပ္ပါ.ျပီးရင္ Value dataကို 0
ဆိုျပီးေျပာင္းထည့္လိုက္ပါ..ျပီးရင္Registry Editor မွထြက္လုိ႔ရပါျပီ.
(၄)ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့.Start-->Run ကိုသြားပါ.Run Boxထဲတြင္
msconfig ဆိုျပီးရိုက္ထည့္ျပီးEnterေခါက္လိုက္ပါ.
System Configuration Utilityဆိုျပီးေပၚလာပါမည္..
ေပၚလာရင္Startupကိုကလစ္ႏွိပ္လုိက္ပါ.ျပီးရင္Disable All
ကိုကလစ္လိုက္ပါျပီးရင္.Apply-->okႏွိ္ပ္ျပီးRestartလုပ္ပါ.
(၅)ေနာက္ဆံုးနည္းေလးကေတာ့.Start-->Runကိုသြားပါ.system.ini
ဆိုျပီးရိုက္ထည့္ပါ.ျပီးရင္Enterေခါက္ပါ.ဒါဆိုရင္system notepad
ေပၚလာပါမယ္.ေအာက္ကစာေၾကာင္းေလးေတြကိုထည့္ျပီး saveလုပ္လိုက္ပါ
page buffer=100000kbps load=100000kbps
download=100000kbps save=100000kbps
back=100000kbps

ကဲလုပ္ၾကည့္လိုက္ေနာ္မိတ္ေဆြရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာသိသိသာၾကီးျမန္သြားပါမယ္..

Computer Desktop ေပၚမွာရွိတဲ့့ Icon အားလံုးကို Lock ခ်ထားမယ္ေနာ္

ဒီနည္းေလးကေတာ့အေပ်ာ္တမ္းစၾကေနာက္ၾကတဲ့နည္းေလးပါပဲရိုးရိုးေလးနဲ႕

ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္..သိျပီးသားသူမ်ားအတြက္ကေတာ့အရမ္းလြယ္သလို
မသိေသးတဲ့သူမ်ားအတြက္ကေတာ့..ပညာတစ္ခုပါပဲ..ပထမဦးစြာမိမိDesktop
ေပၚမွာ Pointer ေလးခ်ျပီးေတာ့ Keyboard မွ Print Screen ခလုပ္ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ
ျပီးရင္..Start-->run ကိုႏွိပ္ပါ mspaint ကိုရိုက္ထည့္ျပီး Enter ေခါက္လိုက္ပါ
paint box ေပၚလာရင္ Keyboard မွ Ctrl+v ကိုႏိွိပ္လိုက္ပါ..ျပီးရင္ JPEG ဖိုင္နဲ႕
မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာေနရာတြင္ Save လုပ္လိုက္ပါ..ျပီးသြားရင္ paint box
ကုိပိတ္လုိက္ပါ..ျပီးရင္ Desktop ေပၚက Icon အားလံုးကို Select all လုပ္
ေကာ္ပီလုပ္ျပီး တစ္ေနရာတြင္သိမ္းထားလိုက္ပ..ျပီးရင္အားလံုးကိုဖ်က္လိုက္ပါ
Recycle bin ကေတာ့ဖ်က္လို႕ရမွာမဟုတ္ေသးပါဘူး..Desktop ေပၚမွာ
Recycle bin တစ္ခုတည္းက်န္ေနရင္ Start-->run ကိုျပန္သြားပါ run box
ထဲတြင္ gpedit.msc ရိုက္ထည့္ျပီး Enter ေခါက္ပါ ျပီးရင္
User Configration --> Adminstrative Templates-->Desktop
ဆိုျပီးအဆင့္ဆင့္သြားလိုက္ပါ..ညာဘက္ခ်မ္းမွာ Remove Recycle bin icon
from desktop ဆိုတာကို Double click ႏွိပ္ျပီး Enable ကိုအမွတ္ေပးျပီး
OK လုပ္လုိက္ပါ.ျပီးရင္ျပန္ထြက္လုိက္ပါ..Desktop ေပၚမွာ Recycle bin
icon မရွိေတာ့ပါဘူး Desktop ေပၚမွာ Icon အားလံုးမရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္
Mouse နဲ႕ Right click ႏွိပ္ျပီး Properties ကိုဝင္လိုက္ပါ.ျပီးရင္ Desktop tab
ကိုသြားလိုက္ပါ Browse ကိုႏွိပ္လုိက္ပါ..ေစာေစာကကၽြန္ေတာ္တို႕ save လုပ္
ထားေသာ JPEG ပံုေလးကိုယူလုိက္ပါျပီးရင္ apply --> ok လုပ္လုိက္ပါ
ဒါဆိုရင္မိတ္ေဆြတို႕ Desktop ေပၚမွာ အ၇င္ကလို Icon ေလးေတြအားလံုး
ျပန္ေပၚေနပါျပီ..သို႕ေပမယ့္အဲဒီအိုင္ကြန္ေလးေတြက..ႏွိပ္လို႕မရပါဘူး..
သူကရိုးရိုး Background တစ္ခုျဖစ္ေနလို႕ပါပဲ..ဒီနည္းနဲ႕..ေပ်ာ္ရႊင္စြာ
ေနာက္ေျပာင္ၾကည္စယ္လို႕ရပါတယ္.

ပံဳးခ်င္စရာ ကာတြန္းမ်ား...ျပန္သိမ္းခဲ့ပါဥိီးေနာ္...

Virus ကိုမိမိစက္ထဲကိုမဝင္ေအာင္ကာကြယ္နည္း..

Virus ဆိုတာနာမည္ၾကားရံုမွ်ႏွင့္ပင္..ရြံမုန္းေနၾကမည္ဆိုတာ..လူတိုင္းဝန္ခံၾကမွာပါ..

ဒီိလိုဒုကၡေပးတတ္တဲ့ virus ကိုမိမိစက္ထဲကိုအလြယ္တကူမဝင္ႏိုင္ေအာင္အလြယ္တကူ
ပိတ္လို႕ရပါတယ္..virus ေတြဟာမ်ားေသာအားျဖင့္ External Drives မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့
CD Rom , Memory Stick , External Hard Disk , MP3/4 Players , Hand Phone အစရွိတဲ့
External Drives မ်ားကေနဝင္လာတာမ်ားပါတယ္..virus ရွိေသာ External Device တစ္ခုခု
ကြန္ပ်ဴတာထဲကိုတပ္လိုက္ျပီဆိုတာနဲ႕ မ်ားေသာအားျဖင့္မိမိစက္ထဲကိုဝင္တာမ်ားပါတယ္..
မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ Anti-virus ကလည္းမရွိဘူး USB Disk security လို႕ေခၚတဲ့ USB ကေနထိုးတဲ့
Devices ေတြကို virus စစ္ေပးတဲ့ software မွရိွဘူး CPE17 လို Autorun virus သတ္ေပးတဲ့
software မွရွိခဲ့ရင္အဲဒီကြန္ပ်ဴတာကုိ virus ရွိေသာ Thumbdrive လို႕ေခၚတဲ့ Memory Stick
ေလးပဲထိုးၾကည့္ပါ..90 % ကေတာ့ virus ဝင္မွာေသခ်ာပါတယ္..အဲဒါဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့.
virus ကိုစတင္ဖန္တီးတဲ့ programmer ေတြက အလိုအေလ်ာက္အလုပ္လုပ္ေမာင္းႏွင္တဲ့.
autorun system ကိုထည့္သြင္းေရးထားၾကလို႕ပါပဲ..မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့အထက္ပါေဖာ္ျပေသာ
ေဆာ့ဖ္ဝဲေလးႏွစ္ခုနဲ႕..anti-virus ေကာင္းေကာင္းေလးတစ္ခုဆိုရင္ေတာ့ျပည့္စံုလံုေလာက္ေနပါျပီ
ဒါေပမယ့္တစ္ခ်ိဳ႕virus ေတြက CPE 17 လိုမ်ိဴး autorun killer ကိုေတာင္မမႈတဲ့ virus ေတြအမ်ားၾကီးပါ..
ဒီလို virus ေတြက မိမိ PC မွာ Install လုပ္ထားတဲ့ Guard Applications ေတြကို အရင္ဆံုး Killed လုပ္ျပီးမွ
ဝင္တာပါ..အဲဒါေၾကာင့္ CPE 17 တစ္ခုထဲနဲ႕လည္းစိတ္မခ်ရေသးပါဘူး..အဲဒါဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့
autorun ေၾကာင့္ပါ..ဒီ autorun ကိုဘယ္လုိကာကြယ္မလဲ..ကၽြႏုပ္တို႕ သံုးေနတဲ့ OS ရဲ႕ autorun system
ကိုသြားပိတ္ပစ္ရပါမယ္..ဒါဆိုရင္အနည္းဆံုးေတာ့ USB ထိုးတာနဲ႕ virus မဝင္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့..
လုပ္နည္းေလးကလြယ္ပါတယ္..
Start-->run -->ကိုသြားပါ..run ေဘာက္စ္က်လာရင္ gpedit.msc လို႕ရိုက္ထည့္ျပီး enter ေခါက္ပါ.
ျပီးရင္ Computer Configuration ေအာက္က Administrative Templates -->system ကိုသြားပါ.
Expand လုပ္ပါ..ညာဘက္ခ်မ္းဘက္မွာ Turn off autoplay ကိုရွာပါ Double click ႏွိပ္ပါ.. enable ေပးပါ..
ေအာက္တြင္ Turn off autoplay on ေနရာတြင္ CD Rom Drive ျဖစ္ေနပါမယ္.. all drives လို႕ေျပာင္းေပးပါ
ပီးရင္ apply -->OK ုလုပ္ေပးပါ..စိတ္ခ်ရေအာင္ေနာက္တစ္ခုထပ္လုပ္ပါ..Computer configuration
ေအာက္ကေခါင္းစဥ္ေနာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ User Configuration ကိုသြားပါ Administrative Templates -->system
Expand လုပ္ပါ..ညာဘက္ခ်မ္းဘက္မွာ Turn off autoplay ကိုရွာပါ Double click ႏွိပ္ပါ.. enable ေပးပါ..
ေအာက္တြင္ Turn off autoplay on ေနရာတြင္ CD Rom Drive ျဖစ္ေနပါမယ္.. all drives လို႕ေျပာင္းေပးပါ
ျပီးရင္ apply -->OK ုလုပ္ေပးပါျပီးရင္ပိတ္လိုက္လို႕ရပါျပီခင္ဗ်ာ..

” မ်ဳိးလိႈင္ဝင္းထြက္သြား”

E-mail

မေကြးအက္ဖ္စီ ယူႏိုက္တက္ အသင္းအား (၁-ဝ) ျဖင့္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သုဝဏၰကြင္း အတြင္း ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္း၏ အမွတ္တရ အကၤ်ီမ်ား၊ ေခါင္းစည္းႏွင့္ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ား စက္တင္ဘာ (၂ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္႔က်ဲသြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

`မ်ဳိးလိႈင္ဝင္း ထြက္သြား` ဟူသည့္ ေအာ္ဟစ္သံမ်ားႏွင့္အတူ အသင္းရလာဒ္မ်ားကို စိတ္ပ်က္ ေနၾကသည့္ ရန္ကုန္ ပရိသတ္မ်ားက အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ေခါင္းစည္းမ်ားကို ကြင္းအတြင္း လႊင့္ပစ္ ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပြဲအၿပီးတြင္ အမႈိက္လွည္းမ်ားျဖင့္ လိုက္လံ သိမ္းဆည္း ခဲ့ရသည္။

` ေလးပြဲ လာၾကည့္တာ သံုးပြဲရံႈးတယ္။ အားေပးရတာ မတန္ဘူး။ ေနာက္ပြဲ လာမၾကည့္ေတာ့ဘူး။` အထူးတန္း ပြဲၾကည့္စင္မွ အမ်ဳိးသမီး ပရိသတ္တဦးက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ (၁၃)ရက္ေန႔ ပြဲစဥ္ (၃) တြင္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာအသင္းအား ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး Mr. Peter James Butler ဆိုသူအား တလ လစာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈ဝဝဝ) ျဖင့္ နည္းစနစ္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ေခၚယူခဲ့သည္။ ယခု မေကြးအသင္းအား ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ္ ပြဲစဥ္သည္ Mr. Peter James Butler ၏ ရန္ကုန္အသင္း နည္းစနစ္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ပြဲဦးထြက္ အေတြ႔အၾကံဳပင္ ျဖစ္သည္။

ပထမအၾကိမ္ MNL CUP တြင္ ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္း ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္ တသင္းတည္းေသာ ကလပ္အသင္း ျဖစ္သည့္ မေကြး အက္ဖ္စီ အသင္းအား ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ လက္တုံ႔ျပန္ အႏိုင္ယူရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားခဲ့ၾကေသာ ရန္ကုန္ ပရိသတ္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႔ ညေနတြင္ သည္းခံႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာ ကုန္ဆံုး သြားခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔အသင္းအား ရံႉ႕ခ် ေျပာဆိုသကဲ့သို႔ နည္းျပအား ထြက္သြားရန္ ေအာ္ဟစ္ ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ကြင္းအတြင္းမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာလာေသာ မေကြးအသင္းမွ ကစားသမားမ်ားအား ရန္ကုန္ ပရိသတ္မ်ားက ဂုဏ္ျပဳ ႏႈတ္ဆက္ ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

` ပရိသတ္ ဆိုတာကေတာ့ ဒီလိုပါပဲ ။ က်ေနာ္ ေဘာလံုးကစားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက ဂိုးသြင္းႏိုင္ရင္ အားေပးသလို ဂိုးမသြင္းႏိုင္ရင္ အျပစ္တင္တာ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ပရိသတ္ကို ကၽြန္ေတာ္အျပစ္မတင္ပါဘူး။ အျပစ္မတင္တဲ့အျပင္ ေက်နပ္မိပါတယ္။ ` ဟု ဦးမ်ဳိးလိႈင္ဝင္းက ဆိုသည္။

` မ်ဳဳိးလိႈင္ဝင္းထြက္သြားဆိုတဲ့ စကားက က်ေနာ့္အတြက္ အမွတ္တရပါပဲ။ နည္းျပဘဝမွာေတာ့ ပထမဆံုး အေတြ႔အႀကံဳလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ဒီစကားေတြၾကားရတဲ့အတြက္ က်ေနာ္ပိုၿပီး ၾကိဳးစားရဦးမယ္လို႔ ခံယူမိပါတယ္။`
ဟု ပြဲၿပီး သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္တြင္ ယင္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ MNL Cup 2009 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗိုလ္လုပြဲအထိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္လုပြဲတြင္ မႏၲေလးအသင္းအား ပယ္နယ္တီ အဆံုးအျဖတ္ေရာက္မွ ပြတ္ကာသီကာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရလာဒ္မ်ား ရရွိရန္ အားေပး သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုေလးပြဲ ကစားၿပီးခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း အသင္းသည္ ဥႆာယူႏိုက္တက္ တသင္းတည္းကိုသာ အႏိုင္ရရွိထားၿပီး ဧရာဝတီတိုင္း ကိုယ္စားျပဳ ဒယ္လ္တာ ယူႏိုက္တက္၊ တနသၤာရီတိုင္း ကိုယ္စားျပဳ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အက္ဖ္စီ စေသာအသင္းမ်ားအား ရံႈးနိမ့္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုတဖန္ မေကြးအသင္းအား ရံႈးနိမ့္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ လက္ရွိတြင္ သံုးမွတ္ရရွိထားၿပီး အသင္း (၈)သင္းပါဝင္ေသာ အမွတ္ေပး ဇယား၌ အဆင့္ (၆) ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ပင္ ေဆာက္သမ္းျမန္မာ အသင္းမွာလည္း သံုးမွတ္ရရွိထားၿပီး ဂိုးကြာျခားခ်က္အရ အဆင့္ (၇) တြင္ရပ္တည္ေနသည္။

ယခုဒုတိယအၾကိမ္ က်င္းပေသာ ၿပိဳင္ပြဲသည္ ပတ္လည္ႏွစ္ေက်ာ့ ကစားရမည္္ ျဖစ္ၿပီး အမွတ္အမ်ားဆံုး အသင္း ဗိုလ္စြဲမည္ ျဖစ္သည္။ အသင္း တသင္းလွ်င္ စုစုေပါင္း (၁၄) ပြဲစီ ကစားရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေလးပြဲသာ ကစားရေသာ ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အက္ဖ္စီ အသင္းအေနျဖင့္ အမွတ္ေပးဇယား အထက္ပိုင္းသို႔ ျပန္တက္ လာႏိုင္ေသာ္လည္း ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ေရးအတြက္မူ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္ရဖြယ္ ရွိေနသည္။

"ပထမအၾကိမ္တုန္းက ႏိုင္ငံျခားသား ကစားသမားေတြ နည္းတယ္။ ရန္ကုန္၊ ရတနာပံုနဲ႔ ဒယ္လ္တာတို႔ပဲ ငွားၾကတာ။ အခုၿပိဳင္ပြဲ မွာ အားလံုးလုိလို ႏိုင္ငံျခားသား ကစားသမားေတြနဲ႔ အင္အားေတာင့္လာေတာ့ ခုလက္ရွိ ကစားပံု အေနအထားနဲ႔ ရန္ကုန္ ဗိုလ္စြဲဖို႔ မလြယ္ႏိုင္ဘူး။ " ဟု ျပည္တြင္း အားကစား ဂ်ာနယ္လစ္တဦးက ေျပာသည္။

ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကေမာၻဇ အက္ဖ္စီ အသင္းမွ လြဲ၍ က်န္အသင္းတိုင္း ႏိုင္ငံျခားသား ကစားသမားမ်ား ေခၚယူထား ၾကသည္။ ယင္း (၇) သင္းစလံုး ေခၚယူခြင့္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခား ကစားသမား ပမာဏ (၅) ဦးစီ အျပည့္ ေခၚယူထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းသည္ လာမည့္ စက္တင္ဘာ (၂၆) ရက္ စေနေန႔တြင္ ေလးပြဲကစား သံုးပြဲအႏိုင္ ရရွိထားသည့္ ကေမာၻဇ အသင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ တစ္ရက္ေန႔တြင္ ရံႈးပြဲမရွိ စံခ်ိန္ျဖင့္ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ ရတနာပံု အသင္းအား မႏၲေလးၿမိဳ႕ဗထူးကြင္းတြင္ သြားေရာက္ ရင္ဆိုင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အမွတ္ေပးဇယားတြင္ အသင္းမ်ား၏ ရပ္တည္ေနမႈမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

အဆင့္ အသင္း ကစားၿပီးပြဲ ႏိုင္ သေရ ရံႈး သြင္းဂိုး ေပးဂိုး ရမွတ္

(၁) ရတနာပံု ၄ ၃ ၁ ဝ ၆ ၁ ၁ဝ
(၂) ဒယ္လ္တာ ယူႏိုက္တက္ ၄ ၃ ၁ ဝ ၈ ၅ ၁ဝ
(၃) ကေမာၻဇ ၄ ၃ ဝ ၁ ၇ ၅ ၉
(၄) မေကြး အက္ဖ္စီ ၄ ၁ ၂ ၁ ၂ ၃ ၅
(၅) ဥႆာ ယူႏိုက္တက္ ၄ ၁ ၁ ၂ ၃ ၆ ၄
(၆) ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ ၄ ၁ ဝ ၃ ၄ ၅ ၃
(၇) ေဆာက္သမ္း ျမန္မာ ၄ ၁ ဝ ၃ ၆ ၈ ၃
(၈) ေဇယ်ာေရႊေျမ ၄ ဝ ၁ ၃ ၃ ၆ ၁

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားကို လက္ေဗြရာ ရယူေတာ့မည္လူ၀င္မႈတင္းၾကပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ရာဇ၀တ္မႈ

မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္

မ်ားအား သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ လက္ေဗြရာမ်ား ရယူေတာ့မည္ ျဖစ္

ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူၾကမ္း တစ္ေစာင္အား လာမည့္ လတြင္

ေတာင္ကိုရီးယား ပါလီမန္သို႔ တင္ျပသြားမည္ဟု တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနကဆုိ

သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ

ထက္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အားလံုးသည္ ၎တုိ႔၏ လက္ညိႇဳးေဗြရာႏွင့္ သက္

ေသခံ ဓါတ္ပံုတုိ႔ အေထာက္အထားအျဖစ္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးလအထက္

ေနထုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားက ဓါတ္ပံုႏွင့္အတူ လက္ေဗြရာမ်ား

အားလံုးကို သက္ဆုိင္ရာသို႔ မလြဲမေသြ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတြင္းသို႔

၀င္ေရာက္လာမည့္ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာမႈမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္း

ဖက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာအ

ခ်က္အလက္မ်ား အေရးႀကီး လိုအပ္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကဆုိသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ အား “ကိုရီးယား ခရီးသြားႏွစ္” အျဖစ္

ေၾကျငာထားၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၀ သန္းလာေရာက္

မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ (ေအအက္ဖ္ပီ)

Buddhists urged to do away with wasteful ways

Daily Express, September 08, 2009Kota Kinabalu, Malaysia -- The Buddhist Tzu-Chi Merit Society has urged its members and supporters to review the manner they celebrate their religious rituals, in order to be more environment-friendly and not to be wasteful.


Ong Tuen Yiok, the Person-in-Charge cum Commissioner of Tzu-Chi Kota Kinabalu, proposed they gradually do away with the burning of massive amount of incense papers and offerings of animals such as pigs, chickens and fish to the deceased during the annual Hungry Ghost Festival, as such practice is deemed to be wasteful and to a certain extent harmful to the environment.

The money spent on such items could instead be better used for charity purposes which is more meaningful, he said.

He proposed this while speaking at the mass prayer session organised by the Society at Jalan Teluk Likas, here, last Saturday.

He also considered the usual practice of simply displaying the offerings on the ground as inappropriate and disrespectful to the spirit of the deceased.

Towards this end, Ong hoped members and supporters of Tzu-Chi could seriously consider the proposal and take the lead to make a difference.

He also noted that while the Chinese community traditionally regard the seventh month of the Chinese lunar calendar as a "ghost month" with plenty of taboos, the Buddhists, however, regard it as a joyous and auspicious month to express one's gratitude and affection towards their ancestors and deceased loved ones, adding this can be found in various Buddhism scriptures.

Through the mass prayer session, Tzu-Chi hoped to impart and instil the noble virtue of love and compassion to all living beings on earth, a philosophy vigorously advocated by its founder, Master Cheng Yen, he added.

Besides the mass prayer session, the organiser also put up some elegantly designed donation cans for the faithful and supporters to adopt.

These donation cans will be returned to the Centre once they are filled up, to be used for charity purposes

Sunday, September 20, 2009

အဆုိအမိန္႔မ်ား

ပံဳးခ်င္သလား မဲ့ခ်င္သလား
ေမတၱာထား ေမတၱပြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕အတြင္းအဇၥ်တၱသႏၲာန္မွာ ပူေနမွာလား….၊ ေအးေနမွာလား….၊ ေအးေနမွာပါ။ ေမတၱာဓာတ္ေတြ ျဖန္႔ေ၀ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေအးေနမယ္။
ေမတၱာက အေအး၊ ေဒါသက အပူ၊ေမတၱာက တည္ၿငိမ္မႈ၊ ေဒါသက လႈပ္ရွားမႈ၊ ေမတၱာက တည္ေဆာက္မႈ၊ ေဒါသက ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ေမတၱာက ကုသိုလ္၊ ေဒါသက အကုသိုလ္၊
ေမတၱာက ခ်စ္ျခင္း၊ ေဒါသက မုန္းျခင္း၊ ေမတၱာက အၿပံဳးရုပ္၊ေဒါသက အမဲ့ရုပ္၊ ေမတၱာက ခြင့္လြတ္ျခင္း၊ ေဒါသာက အာဃာတ၊ ေမတၱာက ဆြဲေဆာင္မႈ၊ ေဒါသက တြန္းကန္မႈ။
ေမတၱာအားေကာင္းရင္ ေလာကသံသရာအက်ဳိးေတြ အကုန္ၿပီးသြာမွာပါ။
(သူငယ္ေတာ္ေတာရဆရာေတာ္)မီးၿငိမ္းပါေစ
ေမတၱာမရွိလွ်င္ ဆင္းရဲသူကို ျမင္သည့္အခါ သနားျခင္း-ကရုဏာ၊ခ်မ္းသာသူကုိ ျမင့္သည့္အခါ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း-မုဒိတာ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါ။
အက်ဳိးေဆာင္ရြက္ခြင့္ႀကံဳလာပါက မိမိကုိ မလိုလားသူ၏ အက်ဳိးကိုပင္ စိတ္ပါလက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ အဖိုးတန္လွစြာေသာ ေမတၱာလက္နက္ကို အခ်က္က်က် သံုးစြဲသင့္ပါသည္။
ေမတၱာသည္ ေရႏွင့္တူသည္။ ေဒါသသည္ မီးႏွင့္တူသည္၊ ေရမ်ားေလ မီးၿငိမ္းေလပင္။
(မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္)


တုမႏိႈင္းသာ

တစ္ေန႔သံုးခါ၊ အုိးတစ္ရာျဖင့္
ခ်က္ကာထမင္း၊ ေကၽြးေမြးျခင္းထက္
မယြင္းစင္စစ္၊ႏို႕တစ္ညွစ္စာ
ႀကိမ္သံုးခါမွ်၊ ေမတၱာပြားမ်ား
က်ဳိးႀကီးမားသည္ ၊ ဘုရားျမတ္စြာ မိန္႔ခြန္းတည္း။
(မဟာစည္ဆရာေတာ္)


တန္ဖိုးသိသူ
ေမတၱာကုိ ေမတၱာနဲ႔တူေအာင္ ပြားရင္ လက္ဖ်စ္တစ္တြက္၊လွ်ပ္တစ္ျပက္၊မ်က္စိတစ္မိွတ္ အခ်ိန္အတြင္း စိတ္ျဖင့္ ညြတ္လိုက္တဲ့ ေမတၱာေတာင္မွ အင္မတန္စြမ္းအားႀကီးပါတယ္လို႔ ဘုရာရွင္က ဂုဏ္တင္ခ်ီးမြန္းထားပါတယ္။
တဒဂၤ အခ်ိန္ကေလးအတြင္းမွာပဲ ထိထိမိမိ ပြားလိုုက္ရင္္ စ်ာန္တရား မဆိတ္သုဥ္းသူ၊ ျဗဟၼစိုရ္တရားရွိသူ၊ ဘုရားအဆံုးအမကုိ လိုက္နာသူ၊ သာသနာျပဳသူ၊ အမ်ားရိကၡာကို အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးျပဳေနသူလို႔ ဆိုလို႔ ရပါတယ္။

(တိပိဋကဓရ-ေယာ-ဆရာေတာ္)


အရင္းအႏွီး

အစြမ္းသတၱိရွိရွိ၊ လံု႔လ၀ီရိယ ႀကီးႀကီးမားမားနဲ႕ အလုပ္ကုိ တန္ဖိုးထားလုပ္မယ္ဆိုရင္ ေနရာ ေနရာတကာမွာ ၾသဇာေညာင္းလာပါလိမ့္မယ္။ လုပ္သမွ် အလုပ္ေတြ ေအာင္ျမင္ၿပီး အထြတ္အထိတ္ ေရာက္တယ္ဆိုတာ အရင္းစစ္လိုက္ေတာ့ ႀကိဳးစားၾကလို႔ပါ။ အျမင့္ေရာက္သူတိုင္း လံုးလ၀ီရိယနဲ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရတာ ခ်ည္းပါပဲ။
(မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္)

ျမင္ၾကစမ္းပါ
ဘုရားရွင္ ပြင့္တဲ့အခါကုိ အခါေကာင္းမည္တယ္။ လူ႕ဘ၀ နတ္ဘ၀ ရၾကမႈသည္ ဘ၀ေကာင္း လို႔မည္တယ္။ ၀ီရိယ ထူေထာင္မႈကို ၀ီရိယေကာင္းတယ္လို႔မည္တယ္။
ကိုယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိတ့ဲအတိုင္း ၿပီးစီးျပည့္စံုေအာင္ ျမင္ၾကပါ။ သူေတာ္ေကာင္း အစားစားတို႔သည္ နိဗၺာန္၀င္စံ သြားၾကတာ အသီးသီးရွိပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကလဲ ဤကဲ့သုိ႔ အတုယူၿပီး ၀ီရိယကုိ ထူေထာင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစ္ျဖာျပည့္စံုၾကမယ္။
ဒါေၾကာင့္ ၀ီရိယကို ထူေထာင္ၿပီး အားထုတ္ၿပီး ယူၾကပါ။
(ေ၀ဘူဆရာေတာ္ႀကီး)


ရဲရင့္သူတို႔၏ စိတ္ထား
“ကုသိုလ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ငါ့တာ၀န္ မရွိဘူး” ဆိုၿပီး တာ၀န္ခ်ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ လံု႕လ ၀ီရိယကင္း တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူ႕အတြက္ ကုသိုလ္ရလိမ့္ မဟုတ္ဘူး။ ကုသိုလ္လုပ္ငန္းမွာ အၿမဲတမ္း ငါ့အပၚ တာ၀န္ရွိေနတယ္လို႔ တြက္ ထားရမယ္။
တာ၀န္ရွိေနတယ္လို႔ တြက္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ မျဖစ္ေသးတဲ့ ကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုတဲ့ ၀ီရိယ အလိုလိုရလာတယ္။ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ကုသိုလ္ေတြ ခုိင္ၿမဲေအာင္၊ မျဖစ္ေသးတဲ့ အကုသိုလ္ေတြ တားနိုင္ေအာင္၊ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ အကုသိုလ္ေတြ ပယ္ရွားနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုတဲ့ ခုိင္ၿမဲတဲ့ လံု႕လ၀ီရိယ၊ ကုသိုလ္လုပ္ငန္းမွာ ငါ့တာ၀န္ခ်ည္းပဲလို႔ တာ၀န္ကုိ အၿမဲတမ္း ေခါင္းမွာတင္ထားတဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ တာ၀န္ကို ခ်မထားတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ ျပည့္စံုရမယ္၊ ရဲရင့္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ ရွိရမယ္။
(သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိႆရ)


ေအာင္ျမင္မႈ၏ ေသာ့ခ်က္
၀ီရိယမရွိရင္ ဘာမွ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ ၀ီရိယ ဆိုတာ ကာယ၀ီရိယ၊စိတၱ၀ီရိယဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။
ကာယ၀ီရိယဆိုတာက ခႏၶာကို္ယ္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လို႔ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး စာက်က္ စာအံေနတာဟာ ကာယ၀ီရိယ လို႔ေခၚတယ္။
ေစတသိက၀ီရိယဆိုတာကေတာ့ ဒီစာမရရင္(ဒီအလုပ္မၿပီးရင္-မေအာင္ျမင္ရင္) ဒီေနရာက မထေတာ့ဘူးဆိုၿပီး စာက်က္ေနတာကုိ ေစတသိက ၀ီရိယလို႔ေခၚတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေနရာတကာမွာ ၀ီရိယ ရွိၾကပါ။ ဒါမွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။
(မဟာေဇာတိကာရာမဆရာေတာ္)

ေမြးမဆံုး ေသမဆံုး
ေမြးေန႔ကုသိုလ္ျပဳရင္
ခ်ိန္ရွိတိုင္း ျပဳရမယ္။
တရားသေဘာအရ-
အခ်ိန္ရွိတိုင္း - -
ေမြး-ေသေနၾကတာပဲ မဟုတ္္လား။
(မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္)

တစ္ခ်ိန္တည္းသာ
ဘ၀မွာ တကယ္သံုးလို႔ျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္အခ်ိန္ဟာ ပစၥဳပၸန္တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ျဖစ္တယ္။ အတိတ္က လြန္ခဲ့ၿပီ၊အနာဂတ္ ကလဲ မေရာက္ေသးတာျဖစ္လို႔ စကားအေနနဲ႕ ေျပာလို႔ျဖစ္ေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ အသံုးခ်လို႔ မျဖစ္ပါဘူး။
သံုးလို႔ျဖစ္နုိင္တဲ့ ပစၥဳပၸန္တိုင္းကုိ အခ်ိန္ထိန္းကရိယာ သတိ တပ္ဆင္သြားရင္ လုပ္သင့္တာေတြလဲ ဧကန္လုပ္ျဖစ္ မယ္။ ေရွာင္သင့္တာေတြလဲ မုခ်ေရွာင္ ျဖစ္ေတာ့မွာမို႔ ေနာင္ေရးအတြက္ စိတ္ေအးစရာ ျဖစ္သြားရပါတယ္။
(တိပိဋကဓရ၊ ေယာ-ဆရာေတာ္)

သူငယ္တို႔ အိမ္တည္ေဆာက္ျခင္း
ကေလးသူငယ္တို႕သည္ ေျမမႈန္႕ သလဲမႈန္႕တို႕ျဖင့္ အိမ္ေဆာက္လုပ္၍ ကစားၾကေလ၏။ ထိုေျမမႈန္႕သလဲမႈန္႕မ်ား ကို ခင္မင္ျခင္း ၊တြယ္တာျခင္း၊ လိုခ်င္မက္ေမာျခင္း ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး သူငယ္တို႕သည္ ကစားလွ်က္သာ ေနကုန္၏ ။
ထိုကေလးသူငယ္တို႕သည္ ေျမမႈန္႕သလဲမႈန္႕အိမ္မ်ားကို ခင္မင္ျခင္း၊ တြယ္တာျခင္း၊ လိုခ်င္မက္ေမာျခင္း၊ မရွိေတာ့ ေသာအခါ၌ကား ဖ်က္ဆီးႀကဲျဖန္႕ ပစ္လိုက္ၾကကာ ကစားမႈကို ရပ္စဲၾကေလေတာ့၏။
“ရာဓ….သင္တို႕သည္လည္း ရုပ္ကိုဖ်က္ဆီး ႀကဲျဖန္႕ ပစ္ၾကကုန္ေလာ့ ၊ ေ၀ဒနာ-သညာ-သခၤါရ-၀ိဉာဏ္တို႕ကိုဖ်က္ ဆီးႀကဲျဖန္႕ၾကကုန္ေလာ့၊ ကစားမႈကို ၿပီးဆံုးၾကကုန္ေလာ့၊တဏွာကုန္ေအာင္ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ၾကကုန္ေလာ့၊ ဤစကားသည္ မွန္၏၊ ရာဓ……တဏွာကုန္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္ပင္ျဖစ္သတည္း” ။
(ခႏၶ၀ဂၢ၊ရာဓသံယုတ္၊ပဌမ၀ဂ္၊သတၱသုတ္)


မစင္ကို မထိေလႏွင့္
မစင္တြင္းသည္ ေက်ာက္စရစ္ခဲ၊ အိုးျခမ္းကြဲကဲ့သုိ႔ ေသးငယ္ေသာ အရာ၀တၳဳမွ်ျဖင့္ ထိခိုက္မိေသာ္လည္း အနံ႕ဆိုးထြက္ေလ၏။ လြန္လြန္ကဲကဲ ဆိုးဆိုးရြားရြား အနံ႕ထြက္တတ္၏။
ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ မေျပာပေလာက္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ကေလးမွ်ျဖင့္လည္း အမ်က္ထြက္ တတ္၏။ အနည္းငယ္မွ် ေျပာရံုျဖင့္လည္း အမ်က္ထြက္တတ္၏။ ခက္ထန္တတ္၏။ အမွတ္အစြဲႀကီးတတ္၏။ ရန္ျပဳေပ၏။
ထိုသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကုိ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း မျပဳအပ္ေပ၊ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။
(တိကနိပါတ္၊ ပုဂၢလ၀ဂ္၊ဇိဂုစၧိတဗၺသုတ္)

ရွာေဖြလိုေသာ လုပ္ငန္းလိပ္စာ အခ်က္အလက္မ်ားကို Web Site တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ဘဲ Gtalk ကပါ ရွာေဖြေပးႏုိင္ျခင္း

Gtalk ကို Chatting အတြက္သာမက မိမိလုပ္ငန္းအတြက္ အက်ဳိးရွိစြာ သံုးစဲြႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာပါၿပီ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ Gtalk သံုးစဲြဖို႔ အေကာင္းဆံုး အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔လည္း အသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုေတာ့ အရင္တုန္းကလို အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ ဘာသာျပန္ ထည့္သလို၊ အိုင္တီနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ ေမးျမန္းလို႔ရတဲ့ အေကာင့္လိုပဲ လုပ္ငန္းလိပ္စာေတြ အတိအက် လိုခ်င္သလို အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္တဲ့ အေကာင့္ေတြကေတာ့ gtalk@themyanmardirectory.com နဲ႔ mydirectory@bot.im ကို invite လုပ္ထား႐ံုနဲ႔ သိခ်င္တဲ့လိပ္စာေတြ အလြယ္တကူ ရန္ကုန္ဒိုင္ယာရီ စာအုပ္ မလိုပဲ သိရွိႏိုင္တဲ့ အေကာင့္ေလးေတြပါ။ အင္ဗိုက္လုပ္တာ အပန္းမၾကီးပါဘူးေနာ္။ စမ္းသံုးၾကည့္ပါလား။

Temporary monks for better society


By Janaka Perera, Asian Tribune, September 19, 2009

Colombo, Sri Lanka -- After six years, the largely negative attitude among many Sri Lankan Buddhists towards temporary ordination has undergone a welcome change. The credit for this achievement goes to the Buddhist Cultural Centre (BCC) Nedimala, Dehiwala, which arranged for lay Buddhists to become monks and nuns temporarily in 2003.

The scheme has become highly successful attracting many young Buddhists to the BCC -run Dekanduwala Meditation Centre, Kahatapitiya, and Kananwila in Horana. The temporary ordination has been limited to a period of 14 days to make it easier for those doing jobs to obtain leave for the purpose.

Although this is still relatively new here it has a long history in other Theravada Buddhist countries such as Myanmar, Thailand, Laos and Cambodia as well as among the large Buddhist communities in Singapore and Malaysia. Among the well-known personalities who entered the Buddhist order temporarily in their younger days is Thailand’s King Bhumibol.

The first batch recruited under the scheme in Sri Lanka on January 15, 2003 included persons from different social strata and professions – some married others single. The educational levels of those who were temporarily ordained ranged from grade 8 to university graduates and post-graduates. Among them were medical students, engineering and management students and persons already employed. There were even those addicted to liquor, smoking and other vices and never attended a Dhamma school.

All persons thus ordained came from many parts of Sri Lanka, including Galle, Kandy, Polonnaruwa, Mahiyangana, Tissamaharama, Avissawella, Matale,Kekirawa, Panadura, Homagama, Padukka, Kadawatha, Moratuwa and Mount Lavinia.

The Dekanduwala Meditation Centre is so far the only institution in Sri Lanka giving such training to people who wish to become temporary bhikkus. This has absolutely nothing to do with those who become monks to obtain funds from lay Buddhists for doing high studies and entering politics to enjoy material comforts and power – sometimes by giving up the yellow robe.

BCC Director, the Venerable Kirama Wimalajothi told the Asian Tribune, “In becoming a true Buddhist what matters for both the clergy and the laity is not the number of university degrees they may obtain or their professional achievements or their politics but understanding the Dhamma and leading their lives accordingly.”

This was the reason for not making any distinctions when allowing people to enter the order of bhikkus temporarily. It was the same during the Buddha’s time. However during the period of temporary ordination the recruits are also given leadership and training in social services management and administration and how to lead exemplary lives as lay persons after the period of temporary ordination ends. Their daily programme at the meditation centre commences at 5.00 a.m. and ends at 10.00 p.m.

People who had been victims of all kinds of vices at the time they were ordained under this scheme had firmly resolved to give up all such wrong habits by the time they went back to their homes after two weeks of meditation and spiritual training, according to the Venerable Wimalajothi. He says that the scheme was launched with the objective of giving Sri Lankan Buddhists a proper understanding of their ancestral faith and building a disciplined society that upholds moral values.

Ven. Wimalajothi is a pupil of the late Venerable Dr. Kirama Dhammananda, the Sri Lankan-born Chief Sanghanayake of Malaysia and Singapore who helped to revive Buddhism in Singapore and Malaysia mainly among the ethnic Chinese community. During a visit to Sri Lanka in 2003 said that the temporary ordination was long overdue in Sri Lanka considering the fact that where he was resident such a scheme was introduced 25 years before to arrest social and moral deterioration.

Among the BCC’s other services are (1) Collecting copies of Buddhist books published all over the world and making them available to the pubic through the centre (2) Re-printing rare old Buddhist publications (3) Translating into English, Buddhist books written in Sinhala (4) Reprinting the series of the Buddha Jayanthi Tripitaka publications (5) Translating in 13 volumes the Sutra Pitaka (6) disseminating Buddhist information worldwide through the BCC website www.buddhistcc.com since 1996 and (7) Free distribution of 20,000 Buddhist books in 1999 to be kept available for foreigners at tourist hotels.