အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, September 23, 2009

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ားကို လက္ေဗြရာ ရယူေတာ့မည္လူ၀င္မႈတင္းၾကပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ရာဇ၀တ္မႈ

မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္

မ်ားအား သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ လက္ေဗြရာမ်ား ရယူေတာ့မည္ ျဖစ္

ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူၾကမ္း တစ္ေစာင္အား လာမည့္ လတြင္

ေတာင္ကိုရီးယား ပါလီမန္သို႔ တင္ျပသြားမည္ဟု တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနကဆုိ

သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အ

ထက္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အားလံုးသည္ ၎တုိ႔၏ လက္ညိႇဳးေဗြရာႏွင့္ သက္

ေသခံ ဓါတ္ပံုတုိ႔ အေထာက္အထားအျဖစ္ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးလအထက္

ေနထုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ဧည့္သည္မ်ားက ဓါတ္ပံုႏွင့္အတူ လက္ေဗြရာမ်ား

အားလံုးကို သက္ဆုိင္ရာသို႔ မလြဲမေသြ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတြင္းသို႔

၀င္ေရာက္လာမည့္ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာမႈမ်ား၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္း

ဖက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာအ

ခ်က္အလက္မ်ား အေရးႀကီး လိုအပ္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကဆုိသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ အား “ကိုရီးယား ခရီးသြားႏွစ္” အျဖစ္

ေၾကျငာထားၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၀ သန္းလာေရာက္

မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ (ေအအက္ဖ္ပီ)

No comments:

Post a Comment