အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Thursday, September 24, 2009

ကိုယ္ႏွင့္မကြာ သြားေလရာသယ္ယူဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္တိပိဋကျပည္တြင္းနည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုမွ သာသနာျပဳဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဓမၼကို ေလ့လာသင္ယူဆည္းပူးေနသူမ်ား အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အိတ္ေဆာင္တိပိဋကနည္းပညာ ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးကို ထုတ္လုပ္လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆုိပါအိတ္ေဆာင္တိပိဋက၌ ၀ိနယ၊ သုတၱႏၲ၊ အဘိဓမၼဟူေသာ ပိဋကအားျဖင့္ (၃) ပုံ၊ ဒီဃ၊ မဇၥ်ိမ၊ သံယုတၱ၊ အဂၤုတၱရ၊ ခုဒၵကဟူေသာ နိကာယ္အားျဖင့္ (၅) ရပ္၊ ဓမၼကၡႏၶာအားျဖင့္ (၈၄,၀၀၀) မ်ားျပားလွေသာ ပိဋကပါဠိေတာ္ႏွင့္ ယင္း၏ ၃ ဆမွ်ရွိေသာအဖြင့္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ၊ အႏု၊ မဓု၊ ေယာဇနစသည့္ က်မ္းဂန္အရပ္ရပ္ရွိပုဒ္ပါဠိမ်ားကို ျမန္မာအကၡရာရွိ မင္အကၡရာမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူရွာေဖြႏုိင္ပါေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ပါဠိေ၀ါဟာရပုဒ္မ်ား အားလုံးပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားေရးသားျပဳစုထားသည့္ တိပိဋကပါဠိ- ျမန္မာအဘိဓါန္ႀကီး ဦးဟုတ္စိန္၏ ပါဠိ- ျမန္မာအဘိဓါန္စသည့္ အဘိဓါန္မ်ားပါ၀င္သည့္စက္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
သိရွိလုိသည့္စာလုံးမ်ားကို အဘိဓါန္တြင္ရွာေဖြရာတြင္ ရွာေဖြလုိေသာစကားလုံးအား ျမန္မာ roman စာလုံးျဖင့္ အဘိဓါန္မ်ားတြင္ရွာေဖြႏုိင္ၿပီး၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား တိပိဋကပါဠိျမန္မာအဘိဓါန္၊ ဦးဟုတ္စိန္အဘိဓါန္ႏွင့္ ဓါတ္ english တို႔ကိုေဖာ္ျပေပးၿပီး တိပိအဘိဓါန္အတြင္းရွိ စာအုပ္ႏွင့္စာမ်က္ႏွာကိုေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရွာေဖြသည့္စာလုံးအျဖစ္စတင္သည့္ သုတ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီးေတြ႕ရွိသည့္ ဂါထာသုတၱံတုိ႔၏တည္ေနရာ စာအုပ္အား စာမ်က္ႏွာအားတိက် စြာၫႊန္းျပၿပီး ဆ႒မ စာမ်က္ႏွာအတုိင္းေတြ႕ရွိသည့္ မူလ၊ အ႒ကဃာ၊ ဋီကာတုိ႔တြင္ဖတ္႐ႈႏုိင္ၿပီး ဖတ္႐ႈေနစဥ္ေတြ႕ျမင္ရေသာ ေ၀ါဟာရစာလုံးအားေရြးခ်ယ္၍ အဘိဓါန္တြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ စာလုံးတြဲမ်ား ကို အလုိအေလ်ာက္ခြဲျခားျပသျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျပသျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။
က်မ္းစာမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈျခင္း၌ ဆ႒သံဃာယနာတင္ ပုံႏွိပ္ မူပါဠိစာအုပ္ ၁၅၉ အုပ္အား မူရင္း စာမ်က္ႏွာအလုိက္ျမန္မာပါဠိ roman pal တို႔ျဖင့္လုိအပ္ရာစာမ်က္ ႏွာကို ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္းသိ သိရသည္။ တည္ပုဒ္ (စာလုံး) မ်ားအားရွာေဖြရာတြင္ ရွာေဖြလိုသည့္စာလုံးအား ပါဠိေတာ္အတြင္း မတူညီစြာတည္ရွိေနေသာ စာလုံး ၁ သန္းခန္႔မွ ေရြးခ်ယ္ၿပီးစာအုပ္ ၁၅၉ အုပ္အတြင္း မည္သည့္က်မ္းတြင္ မည္သည့္စာမ်က္ႏွာပါရွိသည္ကို ရွာေဖြၫႊန္းျပေပးၿပီး အဆုိပါစာ မ်က္ႏွာတြင္ မည္သုိ႔ပါရွိသည္ကို သိရွိရန္ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ေနရာထက္ ပိုမုိေတြ႕ရွိပါကလည္း ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။ စာလုံးမေတြ႕ရွိပါက ရွိသည့္စာလုံးမ်ားမွ အနီးစပ္ဆုံးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဖတ္႐ႈေနစဥ္ျမန္မာ roman စာလုံးကိုေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ျဖစ္သလုိ၊ ဖတ္ေနသည့္စာမ်က္ႏွာရွိ စာလုံးအားလုံးကို အ ဘိဓါန္တြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
အိတ္ေဆာင္တိပိဋကစက္တြင္ အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားအေနျဖင့္ MP3 ႏွင့္အသံဖုိင္မ်ားကို ဖြင့္ႏုိင္ျခင္းအသံသြင္းႏုိင္ျခင္း၊ MP4 AVI ႏွင့္ အျခား႐ုပ္ရွင္ဖုိင္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္း၊ Microsoft office 2003, 2007 ၏ word, excel, powerpoint မ်ားကိုဖတ္႐ႈျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ PDF ဖုိင္မ်ားကို ဖတ္႐ႈႏုိင္ျခင္း၊ လိပ္စာမ်ားမွတ္သားျခင္း၊ ရွာေဖြႏုိင္ျခင္း၊ ျပကၡဒိန္တြင္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား မွတ္တမ္းတင္သတိေပးေစျခင္း၊ wifi ရွိေသာေနရာတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
Windows Mobile 6.1 OS ကုိအသုံးျပဳထားသျဖင့္ ဂဏန္းတြက္စက္၊ ဂိမ္းစသည္တုိ႔ႏွင့္လုိအပ္သည္မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းသုံးစြဲႏုိင္ျခင္းႏွင့္ USB 2.0 ကုိအသုံးျပဳ၍ PC (Windows/ Mac) တုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သုံးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ Bonous အေနျဖင့္ မဟာဂႏၲာ႐ုံဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္အသံဖုိင္ ၁၉ နာရီႏွင့္ pdf စာအုပ္ဖတ္႐ႈရန္ထည့္သြင္းေပးထားသလုိ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္၊ အဂၤလိပ္ျမန္မာ online dictionary ျဖစ္ေသာ Omagai Dictionary ကုိလည္း ထည့္သြင္းေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။
“အိတ္ေဆာင္တိပိဋကစက္ကို Mandalay ICT Expo 2009 မွာ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါ တယ္။ စက္ရဲ႕သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းက ႏွစ္သိန္းတစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး ျပပြဲမွာ တစ္သိန္းကိုးေသာင္းကုိးေထာင္က်ပ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမွာပါ။ ရန္ကုန္အတြက္ကေတာ့ မစီစဥ္ရေသးပါဘူး။ Inforithm ကျဖန္႔မယ့္ပုံရွိပါတယ္။ ဒီ pocket PC က windows mobile 6.1 ကိုသုံးထားပါတယ္။ စက္မွာအသုံးျပဳထားတဲ့ CPU က RAM 9400 MHz ျဖစ္ၿပီး memory က 128 MB နဲ႔ Storage SD က 4GB ျဖစ္ပါတယ္။ WiFi ပါၿပီး screen က ၂.၈ လက္မရွိပါတယ္။ USB 2.0 mini, mic, built in speaker ေတြပါ၀င္ၿပီး အေလးခ်ိန္ကေတာ့ 96g ျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္အစားမွာ ၉၇/၆၂/၁၇ mm ျဖစ္ၿပီး ၉၀၀ က AH Battery ကိုအသုံးျပဳထားပါတယ္” ဟု Alpha ကြန္ပ်ဴတာ (မႏၲေလး) မွတာ၀န္ရွိသူ ဦးရဲျမတ္သူမွအင္တာနက္ဂ်ာနယ္သို႔ေျပာသည္။
၀ယ္ယူအသုံးျပဳလုိသူမ်ား စက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ အမွတ္-၂၀၆၊ ၈၅ လမ္း၊ ၃၉ လမ္းေထာင့္၊ မႏၲေလး၊ ဖုန္း-၀၂-၆၃၂၅၂ ႏွင့္ ၇၃၃၉၅၊ ၀၉-၂၀၀၅၃၄၁ သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment