အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Friday, July 16, 2010

အမွ်ေ၀

မိမိရေသာ ကုသုိလ္အဖုိ႔ကုိ သူတစ္ပါးအား အမွ်ေ၀ေသာအခါ မိမိမွာ ကုသုိလ္အရ နည္းမသြားေပဘူးလားဟု စဥ္းစားဖြယ္ရွိ၏...။ ကုသုိလ္ဆုိသည္မွာ စိတ္ေစတနာသာ လုိရင္းျဖစ္၏...။ မိမိျပဳေသာ ဒါနကုသုိလ္အတြက္ စိတ္ ေစတနာေကာင္း ျဖစ္ျပီးေလျပီ...။
မိမိမွာ ဒါနကုသုိလ္ျဖစ္သလုိ သူတစ္ပါးအားလည္း ျဖစ္ေစလုိေသာအခါ ေရႊေပၚျမတင္သကဲ့သုိ႔ မူလဒါန ကုသုိလ္ အေပၚတြင္ ပတၱိဒါန ကုသုိလ္ထပ္၍ တင္ရာေရာက္သြားေလး၏..။ထုိေၾကာင့္အမွ်ေ၀သည့္အတြက္ ကုသုိလ္အရ နည္းမသြားသည့္အျပင္ ပုိ၍ပင္ ကုသုိလ္ရပါေသးသည္..။
မီးျခစ္အကုန္ခံ၍ ပထမ ဆီမီးထြန္းျပီးေနာက္ ထုိဆီမီးမွ အဆင့္ဆင့္မီးကူးေပးရာ၌ မူလမီးမွာ အေရာင္မမွိန္သည့္ ျပင္ ေနာက္မီးေတြ၏ အကူအညီေၾကာင့္ သာ၍ အားရွိသကဲ့သုိ႔တည္း...
(ကုိယ့္က်င့္အဘိဓမၼာ)

No comments:

Post a Comment