အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Thursday, July 29, 2010

ဓမၼရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း (ဦးဂုိအင္ကာ)(၂၀၀၆-ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉-ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ မဟာေစတီေတာ္ၾကီး၏ လုိဏ္ဂူေတာ္
ေအာက္တြင္ ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ တစ္ရက္ တရားစခန္းကုိ က်င္းပခဲ့စဥ္ ၀ိပႆနာေယာဂီေပါင္း
၅၀၀၀-ခန္႔ စုေပါင္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္. တရားစခန္းကုိ ဆရာၾကီး ဦးဂုိအင္ကာႏွင့္မာတာၾကီး
တုိ႔ တက္ေရာက္၍ တရားျပသခဲ့ပါသည္..။ ေအာက္ပါ စာပုိဒ္မ်ားမွာ တရားစခန္းအျပီးတြင္ ေယာဂီမ်ား
အား ဆရာၾကီး ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေဒသနာမွ ထုတ္ႏုတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္...)
ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဤသုိ႔မ်ားျပားလွစြာေသာ ၀ိပႆနာ မိသားစု အစုအေ၀းၾကီးကုိ ေတြ႕ရသည့္အတြက္
အလြန္တရာမွ် စိတ္ခ်မ္းေျမ့ရပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ဤမဟာလုိဏ္ဂူၾကီးအတြင္း၌ လူေပါင္း
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ တရားအားထုတ္ၾကပါလိမ့္မည္..။ဤအနာဂါတ္ကုိ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေရွ႕၌
ရိပ္ခနဲျမင္ေတြ႕ရပါသည္..။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက "သမဂၢါနံ တေပါ သုေခါ" -အတူတကြ စုေပါင္း
တရားအားထုတ္ျခင္းသည္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကုိ ျဖစ္ေစပါသည္ဟု ေဟာၾကားထားခဲ့ပါသည္...
ဤကမၻာလုံးဆုိင္ရာ မဟာေစတီေတာ္ၾကီးထံသုိ႔ လာေရာက္သည့္အခါတုိင္း အကြ်ႏု္ပ္သည္ စိတ္
ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့ရပါသည္..။ဤေျမသည္ တရားအားထုတ္ဖုိ႔အတြက္သာျဖစ္ပါသည္..။ဓမၼသား
တစ္ဦးက ဤတန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ေျမကုိ လႈစဥ္အခါက၊ ဤေျမသည္ ကမၼဌာန္းေျမ ျဖစ္တယ္
ဆုိတာကုိ ကြ်ႏု္ပ္စိတ္ထဲ၌ အေသအခ်ာ အျပည့္အ၀ မျဖစ္ေပၚခဲ့ပါ...။
သုိ႔ေသာ္ ဤေနရာသို႔ ေရာက္လာသည့္အခါတုိင္း ဤျဖဴစင္ေသာ ေျမကြက္သည္ ကမၼဌာန္းအား
ထုတ္ရန္ ေနရာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ယုံၾကည္မႈသည္ ပုိမုိၾကီးထြားလာခဲ့ပါသည္..ဤအရပ္အနီး၌
သူေတာ္စင္မ်ားစြာတရားအားထုတ္ခဲ့ၾကဘူးပါသည္..။ ဤေနရပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အားလုံးကုိ စဲြ
ေဆာင္ခဲ့ပါသည္..။ ဤေနရပ္၏ စဲြေဆာင္မႈအားသည္ ၾကီးမားလွပါသည္...။

No comments:

Post a Comment