အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, September 15, 2009

ရုပ္လကၡဏာ မ်ိဳးရုိးဗီဇ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ေနသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပထုတ္ စီးကရက္မ်ား သံုးစြဲရန္ မသင့္

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ေဆးရြက္ႀကီးသံုးစြဲမႈသည္ေရွးယခင္ကတည္းကသံုးစြဲၾက

သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ေသာေဆးရြက္ႀကီးကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပါးစပ္ထဲထည့္၍ငံု

ျခင္း၊ ေဆးလိပ္လိပ္၍ အေငြ႔ရႈျခင္းမ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သံုးစြဲခဲ့ၾကသည္။ ေရွးေခတ္ျမန္

မာမ်ားသည္ ေဆးရြက္ႀကီးသံုးစြဲျခင္း၊ လက္ဖက္စားျခင္း၊ လက္ဖက္အက်ရည္ေသာက္ျခင္း

ျဖင့္စကားစမည္းဝိုင္းမ်ားဖြဲ႔၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဓေလ့ပင္ျဖစ္

သည္။ ေခတ္၏သိသာစြာတိုးတက္လာမႈေပၚမူတည္၍ ယခင္သံုးစြဲေနၾက ျမန္မာ့ေဆးရြက္

ႀကီးအျပင္ ဗားဂ်ီးနီးယားေဆးရြက္ႀကီး အမ်ိဳးအစားကိုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်ဲ႕ထြင္စိုက္ပ်ိဳးလာ

ၿပီးယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားသံုးစြဲေနသည့္ စီးကရက္မ်ားထုတ္လုပ္ၾကသည္။ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ

မွလည္း အဆင့္ျမင့္ စီးကရက္မ်ိဳးစံု တင္သြင္းလာခဲ့ၾက၍ ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ စီးကရက္

ေသာက္သံုးမႈပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။ စီးကရက္ ေသာက္သံုးမႈကို ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး

မ်ားျဖစ္ေသာ WHO မွအသိေပးတားျမစ္ျခင္း၊ ႏုိ္င္ငံတိုင္းတြင္ စီးကရက္ ေသာက္သံုးမႈကို

ဆန္႔က်င္ေသာစာတမ္းမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ားျဖင့္သရုပ္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳ

လုပ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ တားျမစ္လာၾကသည္။ ယခုအခါျပည္တြင္း၌ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ

စီးကရက္မ်ား၊ ျပည္ပမွတရားဝင္တင္သြင္းလာေသာ စီးကရက္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား

မွ တရားမဝင္ယူေဆာင္လာေသာ စီးကရက္မ်ားစသည္ျဖင့္ မ်ိဳးစံုေတြ႔ရသည္။ ျပည္တြင္း

ျဖစ္ထုတ္လုပ္ေသာစီးကရက္မ်ားထက္ တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္နည္းနဲ႔ပါနည္းလမ္းမ်ိဳး

စံု၊ တံဆိပ္မ်ိဳးစံုျဖင့္ အခြန္ေဆာင္တာေရာ၊အခြန္မေဆာင္တာပါပါဝင္သည့္နယ္စပ္ေဒသ

မ်ားမွဝင္ေရာက္လာေသာ စည္းကမ္းမဲ့ စီးကရက္မ်ားသည္ သံုးစြဲသူတို႔၏ လူမႈစရိုက္ရုပ္

လကၡဏာ အသက္အႏၲရာယ္ကို ထိခုိက္ပ်က္စီးေစေသာေၾကာင့္ ဝုိင္းဝန္းတားဆီး ဖ်က္

သိမ္းသင့္ေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္

တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment