အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Tuesday, September 1, 2009

ကုိယ္က်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စုံျပီး..ေမတၱာ ကရုဏာအား
ေကာင္းေသာ သူေတာ္စင္ႏွင့္ ဆုံေတြ႔ရပါလုိ၏....ဟုတ္
တယ္ေလ..ယေန႔ကာလတြင့္...ကုိယ္က်င့္သီလႏွင့္ လြန္
စြာျပည့္စုံျပီး ေမတၱာ ကရုဏာအားေကာင္းေသာ သူ
ေတာ္ေကာင္းေတြ ရွားပါးေနေပျပီ..ထုိသုိ႔ေသာ သူေတာ္
ေကာင္း ပညာရွိႏွင့္ ေတြ႕ရလွ်င္လည္း ထုိပုဂိၢဳလ္ကုိအ
ေၾကာင္းျပဳျပီး..စိတ္ခ်မ္းသာရ..ကုသုိလ္ေတြတုိးပြားလုိ႔
မဂၤလာေတြရွိလုိ႔..ေပ်ာ္စရာေကာင္းလုိက္တာ...က်က္
သေရေတြ ရွိလုိက္တာ...
သူေတာ္ေကာင္းေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ဘုရား
ကုိးကြယ္ရတယ္ တရားကုိးကြယ္ရတယ္..သံဃာစစ္
သံဃာမွန္ေတြကုိ ကုိးကြယ္ရတယ္..မသိေသးတဲ့..မ
ၾကားနားရဘူးေသးတဲ့..တရားေတြကုိ ၾကားနာရတယ္.
ေန႔စဥ္ ေန႔စဥ္ သူေတာ္ သူျမတ္ေလာင္း အရွင္ေကာင္း
ၾကီးေတြကုိ ဖူးျမင္လုိက္ရတာနဲ႔..သူတုိ႔ရဲ႕ ေအးခ်မ္းတဲ့
ေမတၱာဓာတ္ေတြက မိမိမွာ စီး၀င္လုိ႔...ေအးခ်မ္းလုိက္တာ
ဒါေၾကာင့္မုိ႔...အားလုံးေသာပုဂိၢဳလ္အေပါင္း..အရွင္
ေကာင္းတုိ႔သည္လည္...သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေလာင္း
တုိ႔နဲ႔သာ ဆုံေတြ႕ၾကပါေစ...သူေတာ္ေကာင္းသူျမတ္
ေလာင္းတုိ႔နဲ႕ ဆုံေတြ႕ျပီး...ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေသာ
ဘ၀ကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္နဳိင္ၾကပါေစ....


No comments:

Post a Comment