အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Sunday, July 18, 2010

ပလာသ

ျပဳိင္ဆုိင္ျခင္းကုိ ပလာသဟု ေခၚသည္...။ျပဳိင္ဆုိင္ျခင္းသေဘာအရ ေဆြမ်ဳိးျခင္းလည္း ျပဳိင္၏..။ သူတစိမ္းႏွင့္လည္း ျပဳိင္၏..။မိတ္ေဆြအရင္းအခ်ာႏွင့္လည္း ျပဳိင္၏..။ ထုိသုိ႔ျပဳိင္ရာတြင္.. ေပၚေပၚထင္ထင္ ျပဳိင္ျခင္းလည္းရွိ၏..။မသိ မသာတုိးတုိးတိတ္တိတ္ က်ိတ္၍ ျပဳိင္ျခင္းလည္းရွိ၏..။
စီးပြားေရးအရလည္းျပဳိင္၏..။ပညာေရးအရလည္း ျပဳိင္၏...။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရလည္း ျပဳိင္၏..။အျခားေရးရာမ်ားအရ လည္း ျပဳိင္၏..။ဤသုိ႔ေသာ ျပဳိင္ဆုိင္ျခင္းဟူသည္ မေကာင္းေသာအကုသုိလ္တရားျဖစ္ေၾကာင္း သတိရွိမွ၊ဆင္ျခင္မွ၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ ၾကိဳးစားမွသာ သိ၏..။သုိ႔မဟုတ္ပါက မိမိသႏၱာန္၌ ျပဳိင္ဆုိင္ျခင္းသာ ရွိေလ၏...။
ျပိဳင္ဆုိင္ျခင္းသေဘာတရားအရ သူတစ္ပါးက မိမိထက္ သာသြားမွာကုိ စုိးရိမ္၏..။မနာလုိျဖစ္၏..။မိမိထက္ သာသြား မွာကုိ စုိးရိမ္ျခင္း၊မနာလုိျခင္းကုိ ဣႆာဟုေခၚ၏..။ ဣႆာအရ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၌ျဖစ္လွ်င္ မိမိထက္ စီးပြားေရး အရ သာေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ၾကားသိရလွ်င္ျဖစ္ေစ မခံခ်ိ မခံသာ ျဖစ္၏..။မ်က္ႏွာပ်က္၏..။
ပညာေရးနယ္ပယ္၌ျဖစ္လွ်င္ ပညာေရးအရ မိမိထက္သာေၾကာင္း၊တတ္ေၾကာင္း၊ေတာ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားခ်ီးမြမ္းသံကုိ ၾကားရလွ်င္ျဖစ္ေစ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္၏..မ်က္ႏွာပူ၏..။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္၌ျဖစ္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ မိမိထက္သာေၾကာင္း၊ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳသံကုိ ၾကားရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ရ၏။ ရွက္စိတ္၀င္၏။
ဤသည္မွာ မနာလုိျခင္း ဣႆာ၏ သေဘာျဖစ္၏..။ ယင္းဣႆာ၏ သေဘာကုိ သတိ၊ ပညာ၊ ၀ီရိယတုိ႔ျဖင့္ ပယ္ေဖ်ာက္အပ္၏....။
(ဘ၀အက်ဥ္းသား..မွ)

No comments:

Post a Comment