အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Wednesday, July 21, 2010

အထြတ္အထိပ္

စီးပြားရွာရာ၌လည္း အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ ရွာရ၏..။ပညာသင္ရာ၌လည္း အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင္ရ၏..။ရာထူးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရာ၌လည္း အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရ၏..။ အျခား မည္သည့္လုပ္ငန္း၌မဆုိ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ရ၏...။ုိ။
ထုိသုိ႔ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားျခင္း၊ အားထုတ္ျခင္းသည္ မိမိအတြက္ ယစ္မူးရန္မဟုတ္..။ မိမိေအာက္ က လူမ်ားကုိ ကယ္တင္ရန္ျဖစ္၏...။မိမိေအာက္က လူမ်ားကုိ ကယ္တင္ရန္ ဦးတယ္ခ်က္ျဖင့္သာ မိမိိကုိ္ယ္တုိင္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ရ၏..။
အက်ဥ္းအားျဖင့္ ဆုိရလွ်င္ မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟူသမွ်သည္ ေဖာင္သေဘာရွိရ၏..။ကမ္း..သေဘာ မရွိရ....မိမိအတြက္ ဦးတည္ခ်က္မရွိရ..။ ေလာကအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ရွိရ၏..။ထုိသုိ႔ ေလာကအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ ရွိရသည့္အတုိင္း မိမိအတြက္ သိမ္းပုိက္ျခင္း ေလာဘ၌ ရသကုိ ရွာရ၏..။ ေလာကအတြက္ စြန္႔လြတ္ျခင္း အေလာဘ၌သာ ရသကုိ ရွာရ၏..။

No comments:

Post a Comment