အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Friday, August 13, 2010

အဖုံး

အဖုံးတရားႏွစ္ပါးတြင္ တစ္ပါးေသာ အဖုံးမွာ သိစရာအာရုံပုိင္း၌ "ဖုံး"ျခင္းျဖစ္၏...။ထုိအဖုံးျဖင့္ သိစရာအာရုံပုိင္း ကုိ ဖုံးလုိက္ေသာအခါ သိစရာအာရုံကုိ အမွန္အတုိင္းမျမင္ေတာ့။ေဖါက္လဲြေဖါက္ျပန္ျမင္ရေအာင္ပင္ ဖုံးျခင္းျဖစ္၏..။အာရုံပုိင္းဆုိင္ရာအဖုံးကုိ ေဥယ်ာ၀ရဏ ဟုဆုိ၏...။
ေနာက္အဖုံးတစ္ခုမွာ သိတတ္ေသာဥာဏ္ပုိင္း၌ ဖုံးျခင္းျဖစ္၏...။ထုိအဖုံးျဖင့္ သိတတ္ေသာဥာဏ္ပုိင္းကုိ ဖုံးလုိက္ေသာအခါ သိတတ္ေသာဥာဏ္သည္ သိစရာအာရုံကုိ အမွန္အတုိင္းမသိေတာ့။ေဖါက္လဲြေဖါက္ျပန္သိေလ ေတာ့၏...။အမွန္အားျဖင့္ သိတတ္ေသာဥာဏ္ကုိ အမွန္အတုိင္းမသိဘဲ ေဖါက္လဲြေဖါက္ျပန္သိေအာင္ သိတတ္ေသာ ဥာဏ္ပုိင္း၌ ဖုံးျခင္းျဖစ္၏...။ပါဠိေ၀ါဟာရအားျဖင့္ သိတတ္ေသာဥာဏ္ပုိင္း၌ ဖုံးေသာ အဖုံးတရားကုိ ဥာဏာ၀ရဏဟု ဆုိ၏...။
သိစရာအာရုံပုိင္း၌ ဖုံးထားျခင္းဟူသည္မွာ ဘိလူးကုိ နတ္မင္း၀တ္စုံးျဖင့္ ဖုံးထားျခင္းသေဘာမ်ဳိးျဖစ္၏...။ထုိကဲ့သုိ႔ ဖုံးထားပါက ဘိလူးကုိ ဘိလူးအျဖစ္မျမင္ရေတာ့ဘဲ နတ္မင္းအျဖစ္သာျမင္ရေတာ့၏....။ဤသေဘာမ်ဳိးကုိ သိစရာအာရုံပုိင္း၌ ဖုံးျခင္းဟူ၍ဆုိရ၏...။
တစ္ဖန္ ျမင္းကုိ မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ဆင္ေပးထားပါက အရာရာတုိင္းကုိ အစိမ္းေရာင္အျဖစ္သာသိေလ၏...။ဤသေဘာမ်ဳိးကုိ သိစိတ္ပုိင္း၌ ဖုံးျခင္းဟူ၍ဆုိရ၏....။
(ဦးေရႊေအာင္)

No comments:

Post a Comment