အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Monday, August 9, 2010

ျမတ္ဘုရားသည္ နတ္ဘုရားမဟုတ္

ျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ဘုရားတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။ဤၾကီးက်ယ္ေသာ ဆရာသမားကုိ နတ္ဘုရားတစ္ဆူအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းလည္း မရွိပါ.သူသည္ သူတပည့္မ်ားအား မိမိတုိ႔၏ ကယ္တင္ျခင္း(သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း)အတြက္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ အားကုိးရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းေတာ္မူသည္..။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္...စိတ္ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင့္ ျဖဴစင္ျခင္းတုိ႔သည္ မိမိအေပၚတြင္သာ မူတည္ေသာေၾကာင့္တည္း...
ကယ္တင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ထပ္ကာထပ္ကာ ျဖစ္ေနေသာ ေမြးဖြားျခင္းနွင့္ ေသျခင္း သံသရာမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း အတြက္ သူတစ္ပါးတုိ႔အား အားထားမွီခုိရျခင္းသည္ အႏုတ္လကၡဏာျဖစ္၏..။သုိ႔ေသာ္...မိမိကုိယ္ကုိ အားထားမွီခုိ ျခင္းသည္ အေပါင္းလကၡဏာျဖစ္၏...။
သူတစ္ပါးတုိ႔အား အားထားမွီီခုိျခင္းသည္ မိမိ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ စြန္႔လြတ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္၏..။သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းသည္ ဥာဏ္ပညာ၏ အစျဖစ္သည္ဟူေသာ စကားရပ္သည္ ဗုဒၶၶဘာသာ၀င္အဖုိ႔ အဓိပၸါယ္မရွိေျခ..။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္....ဘယ္ေနရာ၌မဆုိ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈျဖစ္ေပၚလာပါက မုိက္မဲသူ၌သာ ျဖစ္ေပၚ၏..ဥာဏ္ပညာရွိသူ၌ မျဖစ္ေပၚေျခ...
(သိပၸံနယ္လြန္ ဗုဒၶဘာသာ...မွ)
ွိ

No comments:

Post a Comment