အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Saturday, September 18, 2010

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ေဂဟေဗဒ


ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ တရားေတာ္သည္ အေလးထားအပ္ေသာ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္..။
အဲဒီဥပေဒဆုိတာ အက်င့္စာရိတၱဆုိင္ရာႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္ျဖစ္ပါတယ္..
ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္ဆုိတာလည္း သဘာ၀တရားအားလုံးျဖစ္ပါတယ္..။
အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ေဂဟေဗဒႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ဘာသာေရး
သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ေဂဟေဗဒလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္..။
အားလုံးေပၚမွာ ေမတၱာတရား ကရုဏာတရား ေလးစားမႈ ထားရွိျခင္းေတြဟာ
အေနာက္ႏုိင္ငံ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေတြနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္..
မၾကာေသးေသာ ရာစုႏွစ္ကာလမ်ားမွာ လူသားေတြကုိ ကန္႔သတ္လာၾကတယ္..
ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာၾကတယ္...
ကံတရားဥပေဒေၾကာင့္ တစ္ေနရာစီမွာ ျဖစ္လာၾကတယ္..
ေရွာင္လဲြမရတဲ့ အာဏာ ပါ၀ါေတြ ရလာၾကတယ္..
ကံတရားဥပေဒမွာ စိတ္ကုိ ပထမဆုံး အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ ေနရာထားပါတယ္..။
ဒီစိတ္ဟာ ကုိယ္ပုိင္အေရးအရာကိစၥေတြ တစ္ကမၻာလုံးရဲ႕ ဘ၀ၾကမၼာေတြ ပုံသ႑ာန္ေတြကုိ
ထုလုပ္သူ ျပဳလုပ္သူျဖစ္ပါတယ္..
ေမြးဖြားျခင္းေတြ တည္ရွိျခင္းေတြဟာ အေၾကာင္းတရားအေပၚမွာ တည္ရွိပါတယ္...။
အဲဒီအေၾကာင္းတရားေတြကဘဲ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ ကမၻာၾကီးကုိ ဆက္သြယ္ေပးတယ္..
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ ျဖစ္တည္မႈေတြကုိ ျငင္းဆုိခြင့္ေပးတယ္..။
တကယ္နက္နက္နဲနဲေတြးၾကည့္ေတာ့
ကမၻာၾကီးႏွင့္ ကြ်ႏုပ္တုိ႔ၾကားက နယ္နိမိတ္ေတြဟာ
ေရထဲမွာ ေရေတြေမ်ာပါသြားသလုိပါဘဲ...။
သဘာ၀တရားအားလုံးႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ခဲြျခားမရႏုိင္သလုိ
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ေနၾကပါတယ္..။
တစ္ျခားသူေတြအေပၚမွာ ေမတၱာတရား ကရုဏာတရားေတြ ထားရွိရမွာျဖစ္သလုိ
ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အတြက္လည္း တစ္ျခားသူေတြက ေမတၱာတရား ကရုဏာတရား ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္..
ဒါဟာ သဘာ၀တရားပဲေလ...
၀န္ခံခ်က္..Martine Batchelor and Kerry Brown ေရးသားေသာ Buddhism and Ecologyဟူေသာ ေဆာင္းပါး တစ္စိတ္တစ္ေဒသကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္..
အရွင္နာဂ(ပုေနး)
No comments:

Post a Comment