အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Sunday, August 22, 2010

ကုသုိလ္

စြန္႔လႊတ္ေရးဆုိသည္မွာ လူခ်မ္းသာ၊နတ္ခ်မ္းသာတုိ႔၌ တပ္မက္ျခင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ရ၏..။ရာထူး ဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ဥစၥာတုိ႔၌ တပ္မက္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္၏...။ဓမၼ၀ါဒထြန္းကားေရး၊လူအဖဲြ႕အစည္းျငိမ္းခ်မ္းေရး တုိ႔အတြက္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မိမိအသက္၊မိမိဘ၀၌ပင္ တပ္မက္ျခင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ရ၏..။အရာရာတုိင္း၌ တပ္မက္ျခင္းကုိ စြန္႔လြတ္ရ၏...။
ရုိးရုိးကုသုိလ္ကုိ ရုိးရုိးလူသားတုိ႔က တန္ဖုိးထား၏..။ျမတ္ႏုိး၏..။ပါရမီကုသုိလ္ကုိ ျမင့္ျမတ္ေသာလူသား
တုိ႔က တန္ဖုိးထား၏..။ျမတ္ႏုိး၏..။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ၀ါဒကုိ တကယ္ယုံၾကည့္သူမ်ားျဖစ္ပါက ပါရမီကုသုိလ္
မ်ားျဖင့္ ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္သူမ်ား ျဖစ္ထုိက္ပါ၏...။
ဗုဒၶေဒသနာေတာ္အရ ဘ၀ဟူသည္ ေၾကြးပင္ျဖစ္၏..။ထပ္၍ ထပ္၍ ဘ၀ျဖစ္ျခင္းသည္ ထပ္၍ထပ္၍ ေၾကြးတင္း ျခင္းျဖစ္၏...။ထုိ႔ေၾကာင့္ ရယူေရးသည္ ဘ၀ကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရုိးရုိးကုသုိလ္သေဘာျဖစ္၏..။ယင္းကုိ ၀ဋၬနိႆိတ ကုသုိလ္ဟူ၍လည္း ဆုိ၏...။ စြန္႔လႊတ္ေရးသည္ ေၾကြးဆပ္ျခင္းျဖစ္၍ ပါရမီကုသုိလ္သေဘာျဖစ္၏..။ ယင္းကုိ ၀ိ၀ဋၬနိႆိတကုသုိလ္ဟူ၍လည္း ဆုိရ၏..။သာမန္အားျဖင့္ ရုိးရုိးကုသုိလ္သည္ ရျခင္းျဖစ္၍ အေပါင္းသေဘာ ေဆာင္၏..။ပါရမီကုသုိလ္သည္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းျဖစ္၍ အႏုတ္သေဘာျဖစ္၏....။
သုိ႔ရာတြင္ သခ်ၤာနည္းအရဆုိေသာ္ ရုိးရုိးကုုသုိလ္ရသည္ ဆုိေသာ္္လည္း ေၾကြးတင္ျခင္းျဖစ္၍ အႏုတ္စစ္စစ္ျဖစ္၏..။အရွဳံးစစ္စစ္ျဖစ္၏...။ပါရမီကုသုိလ္သည္ စြန္႔လႊတ္သည္ဆုိေသာ္လည္း ေၾကြးေက်ျခင္းျဖစ္၍ အေပါင္းစစ္စစ္ျဖစ္၏....။အျမတ္စစ္စစ္ျဖစ္၏...။

(ဘ၀အက်ဥ္းသားမွ )

No comments:

Post a Comment