အရွင္နာဂ၀ံသာလကၤာရမွ လႈိက္လႈိက္လွဲလဲွ ၾကိဳဆုိပါတယ္

Monday, October 12, 2009

My Computer ထဲကို အသံုး၀င္ေသာ icons မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းျခင္း


1. Run box ကေန REGEDIT ကိုဖြင့္ပါ

2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\MyComputer\NameSpace ကိုေရာက္ေအာင္သြားပါ။

3. NameSpace ကိုေရာက္ရင္ right click New ကိုႏွိပ္ Key ကိုေရြးပါ။

4. ၿပီးရင္ {D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524153} စာေၾကာင္းကိုကူးထည့္ပါ။

5. My Computer ကိုဖြင့္ၾကည့္ပါ Administrative Tool icon ကို ေတြ ့ရလိမ့္မည္။ေနာက္ icon မ်ားထည့္သြင္းရန္အတြက္ အဆင့္ ၃ မွ စတင္ပါ အဆင့္ ၄ ေနရာတြင္ ေအာက္ပါစာေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲ ထည့္ၾကည့္ပါ။

{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524153} : Administrative Tools
{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} : Printers and Faxes
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} : Scheduled Tasks
{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} : Network Connections
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} : Recycle Bin
{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} : My Network Places

No comments:

Post a Comment